Honda Vision (Phiên bản cá tính)
Mới
Flash sale
Khối lượng: 96 kg Bình xăng: 5,2 lít
Độ cao yên: 750mm Khoảng sáng gầm: 117mm
Honda Vision (Phiên bản cá tính)
Honda Vision
Mới
Flash sale
Khối lượng: 96 kg Bình xăng: 5,2 lít
Độ cao yên: 750mm Khoảng sáng gầm: 117mm
Honda Lead 125cc
Khối lượng: 113 kg Bình xăng: 6,0 lít
Độ cao yên: 760mm Khoảng sáng gầm: 120mm
Honda Lead 125cc
SH 125i/150i
Flash sale
Khối lượng: 133 kg Bình xăng: 7,8 lít
Độ cao yên: 799mm Khoảng sáng gầm: 146mm
SH 300i ABS
Mới
Khối lượng: 169 kg Bình xăng: 9,1 lít
Độ cao yên: 805mm Khoảng sáng gầm: 130mm
PCX 125/150 cc
Khối lượng: 130 kg Bình xăng: 8 lít
Độ cao yên: 764mm Khoảng sáng gầm: 137mm
PCX 125/150 cc
PCX Hybrid
Khối lượng: 134 kg Bình xăng: 8,2 lít
Độ cao yên: 764mm Khoảng sáng gầm: 137mm
Air Blade 125/150cc
Khối lượng: 111 kg Bình xăng: 4,4 lít
Độ cao yên: 775mm Khoảng sáng gầm: 125mm
Air Blade 125/150cc
SH mode
Khối lượng: 116 kg Bình xăng: 5,6 lít
Độ cao yên: 765mm Khoảng sáng gầm: 130mm