Honda Vision (Phiên bản cá tính)
Mới
Flash sale
Khối lượng: 96 kg Bình xăng: 5,2 lít
Độ cao yên: 750mm Khoảng sáng gầm: 117mm
Honda Vision (Phiên bản cá tính)
Honda Lead 125cc
Khối lượng: 113 kg Bình xăng: 6,0 lít
Độ cao yên: 760mm Khoảng sáng gầm: 120mm
Honda Lead 125cc
Honda Vision
Mới
Flash sale
Khối lượng: 96 kg Bình xăng: 5,2 lít
Độ cao yên: 750mm Khoảng sáng gầm: 117mm
Honda Future 125cc
Khối lượng: 105 kg Bình xăng: 4,6 lít
Độ cao yên: 756mm Khoảng sáng gầm: 133mm
Honda Future 125cc
Wave RSX FI
Khối lượng: 99 kg Bình xăng: 4,1 lít
Độ cao yên: 760mm Khoảng sáng gầm: 135mm
Honda Wave Alpha 110cc
Khối lượng: 97 kg Bình xăng: 3,7 lít
Độ cao yên: 769mm Khoảng sáng gầm: 138mm
Honda Wave Alpha 110cc
SH 125i/150i
Flash sale
Khối lượng: 133 kg Bình xăng: 7,8 lít
Độ cao yên: 799mm Khoảng sáng gầm: 146mm
Honda Monkey
Flash sale
Khối lượng:  101,3 kg Bình xăng: 5,6 lít
Độ cao yên: 776mm Khoảng sáng gầm: 162mm
Honda MSX
Khối lượng: 104 kg Bình xăng: 5,7 lít
Độ cao yên: 776mm Khoảng sáng gầm: 162mm
PCX Hybrid
Khối lượng: 134 kg Bình xăng: 8,2 lít
Độ cao yên: 764mm Khoảng sáng gầm: 137mm
PCX 125/150 cc
Khối lượng: 130 kg Bình xăng: 8 lít
Độ cao yên: 764mm Khoảng sáng gầm: 137mm
PCX 125/150 cc
SH 300i ABS
Mới
Khối lượng: 169 kg Bình xăng: 9,1 lít
Độ cao yên: 805mm Khoảng sáng gầm: 130mm