Winner X
Flash sale
Khối lượng: 124 kg Bình xăng: 4,5 lít
Độ cao yên: 795mm Khoảng sáng gầm: 150mm
Honda MSX
Khối lượng: 104 kg Bình xăng: 5,7 lít
Độ cao yên: 776mm Khoảng sáng gầm: 162mm
Honda Monkey
Flash sale
Khối lượng:  101,3 kg Bình xăng: 5,6 lít
Độ cao yên: 776mm Khoảng sáng gầm: 162mm
Honda CB150R Exmotion
Khối lượng: 125 kg Bình xăng: 8,5 lít
Độ cao yên: 795mm Khoảng sáng gầm: 139mm
Honda CB150R Exmotion
Honda CB300R
Khối lượng: 145 kg Bình xăng: 10,1 lít
Độ cao yên: 800mm Khoảng sáng gầm: 150mm
Honda Rebel 300
Khối lượng: 170 kg Bình xăng: 11,2 lít
Độ cao yên: 690mm Khoảng sáng gầm: 149mm
Honda Rebel 300